Ahad, 27 September 2009


Kebajikan sosial menurut (Midgley,1997), mendefinisikan kebajikan sosial sebagai “ satu sistem teratur yang mempunyai pelbagai perkhidmatan sosial yang tujuannya untuk membantu masyarakat meningkatkan kualiti hidup yang lebih sejahtera”. Manakala di dalam (Skidmore, 1997) menjelaskan bahawa makna kebajikan sosial adalah satu sistem perkhidmatan sosial dan institusi yang tersusun dan terancang, direka untuk membantu individu dan kumpulan untuk mencapai taraf kualiti hidup yang standard, memperbaiki hubungan sosial dan perseorangan yang akhirnya membolehkan mereka membina kapasiti dan meningkatkan kesejahteraan hidup yang harmoni berdasarkan kepada keperluan keluarga dan masyarakat. Penekanan kebajikan masyarakat bukan sahaja tertumpu kepada kerajaan sahaja malah penglibatan NGO turut diperlukan.

Kebajikan sosial merangkumi kebajikan dalam memenuhi keperluan asas individu atau masyarakat mengikut aspek fizikal, ekonomi, pendidikan atau keagamaan. Namun begitu, bagi menjayakan kesemua aspek ini, pelbagai cabaran perlu dihadapi tambahan pula masih terdapat diskriminasi perkauman di sesetengah tempat. Walaupun tidak kesemuanya terlibat, sedikit sebanyak ia tetap akan mempengaruhi kejayaan kebajikan. Mampukah kerajaan hari ini memberi sumbangan kebajikan andai masih ada kemunduran dalam mencapai perpaduan masyarakat. Adalah dengan ini wujudnya pelbagai konsep seperti Wawasan 2020, Islam Hadhari dan terkini konsep satu Malaysia yang memberi penekanan perpaduan dan keadilan sosial kepada semua kaum. Kesemua konsep ini menekankan terlebih dahulu kepada perpaduan dan seterusnya kepada kebajikan sosial secara holistik.

Kebajikan masa kini semakin meluas diperkatakan, objektif kebajikan telah dapat bantu menaikkan taraf kebajikan secara menyeluruh kepada semua golongan yang memerlukan. Kebajikan ini menekankan kepada pembelaan, keadilan dan penjagaan hak kemanusiaan kepada golongan wanita, kanak-kanak, warga emas, golongan kurang upaya, golongan papa, terdampar dan golongan penagih dan golongan minoriti.
Dalam berhadapan dengan usaha meningkatkan kebajikan ini, pelbagai cabaran perlu di hadapi dengan telus kerana tanpa pemantauan dan susulan kebajikan yang diberikan tidak akan mampu membendung permasalahan yang ditanggung.

Perubahan terus berlaku dan kebajikan di masa hadapan akan menekankan lebih kepada semua golongan tanpa mengira mereka berhadapan dengan masalah atau tidak. Hal ini kerana, penjagaan kebajikan seseorang mampu memberi kualiti hidup yang baik di samping meningkatkan taraf hidup masyarakat yang bertamadun. Gabungan kerajaan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM), NGO, pekerja sosial dan sukarelawan mampu membantu dalam menjadikan kebajikan satu keutamaan kepada semua golongan. Peningkatan perkhidmatan dalam kebajikan sosial akan terus meningkat dengan adanya kursus pengajian kerja sosial, kerja kebajikan, sains kemasyarakatan, pembangunan komuniti dalam institusi-institusi pengajian tinggi.

Perjuangan kebajikan di masa hadapan akan diteruskan demi kesejahteraan semua kelompok masyarakat di muka bumi Malaysia ini. Collins Educational Dictionary of Social Work (1996) mendefinisikan dasar sosial sebagai “ governmnet policy in the area of welfare, and the academic study of its development, implementation and impact.”(hlm.350). Hal ini jelas menunjukkan dasar sosial yang ada harus diguna pakai untuk memastikan cabaran kebajikan dapat di atasi dengan menjadi teras utama kepada konsep dasar sosial negara kebajikan. Selain itu, penggunaan dasar yang telah dilaksanakan kerajaan seperti dasar Keluarga Negara yang terkandung Akta Keganasan Rumah Tangga (1994) Akta Perlindungan Wanita dan Gadis(1974), Akta Keluarga Islam, Akta Perkahwinan dan Penceraian (1973), dan Akta Kanak-kanak (2001) akan terus memperjuangkan kebajikan sosial negara di masa sekarang dan masa hadapan.Samir Muhazzab Amin & Winny Abdul. (2009), Pengantar Kerja Sosial. Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd: Kuala Lumpur.

Siti Hajar Abu Bakar Ah.(2002), Pengantar Dasar Sosial Malaysia. Penerbit Universiti Malaya: Kuala Lumpur.

Sabtu, 12 September 2009

Faktor Persekitaran

Dalam menjalani kehidupan harian, setiap individu tidak terlepas daripada mengalami masalah sama ada berpunca daripada diri sendiri mahupun persekitaran. Dalam hal ini, tedapat lima faktor yang menjawab persoalan Mengapa Manusia Bermasalah?. Faktor-faktor tersebut adalah daripada genetik, sosialisasi, persekitaran, struktur peluang dan perbezaan budaya. Dalam persoalan ini, kami hanya akan membincangkan tentang faktor persekitaran. Faktor persekitaran merupakan antara faktor banyak mempengaruhi kehidupan manusia. Faktor persekitaran ini juga boleh dibahagikan kepada dua iaitu dari segi mikro dan makro. Perskitaran mikro melibatkan persekitaran institusi keluarga, tempat kerja dan sekolah. Manakala dari sudut makro pula merujuk kepada keadaan yang lebih meluas iaitu melibatkan hubungan persekitaran dengan teknologi, globalisasi dan media.

Dari segi mikro, institusi keluarga merupakan faktor persekitaran yang paling hampir dengan individu. Di mana, kefungsian institusi keluarga akan mempengaruhi seseorang itu untuk bertingkahlaku dengan persekitaran luar. Sebagai contoh, dengan penularan masalah sosial yang sangat membimbangkan di kalangan remaja berpunca daripada ketidakfungsian keluarga itu sendiri untuk memainkan peranan dan tanggungjawab. Secara tidak langsung, persekitaran sekolah turut mempengaruhi seseorang individu itu untuk membuat keputusan dengan lebih efisyen yang berpandukan kepada pengetahuan seterusnya dapat membezakan antara yang baik dan buruk.

Dari segi makro pula, ia dilihat sebagai satu faktor yang sangat dominan dalam suatu masalah. Hal ini adalah kerana masalah ini akan melibatkan kerumitan kepada individu, masyarakat mahupun negara. Secara globalisasi, kemelesetan ekonomi telah memberi impak yang sangat besar kepada dunia amnya dan sekaligus memberi kesan negatif dalam khidupan manusia. Sebagai contoh, sektor perkilangan akan mengalami kerugian dan secara tidak langsung peluang pekerjaan menjadi sempit serta menyebabkan ada di antara mereka hilang sumber pendapatan. Faktor teknologi dan media mempunyai perkaitan yang sangat signifikan untuk seseorang itu beradaptasi dengan persekitaran sosial, politik dan ekonomi. Hal ini adalah kerana, kemajuan teknologi pada masa kini telah menyebabkan seseorang itu menyalahgunakan sumber yang ada. Sebagai contoh, dengan adanya laman sesawang seperti ruang sembang iaitu facebook, frienster, tagged, myspace dan yahoo massenger telah menyebabkan seseorang itu leka dan mudah terjebak dengan aktiviti porno. Fenomena ini semakin membimbangkan apabila ianya melibatkan golongan remaja bawah umur yang akan memberi ketagihan kepada mereka untuk melayari internet.

Secara konklusinya, pengawalan dan pengawasan daripada pihak tertentu seperti ibubapa, pihak sekolah dan kerajaan amat penting dalam membantu seseorang itu mengawal personaliti dinamik mereka yang terdiri daripada tingkahlaku, persepsi dan kognitif. Sebagaimana kata-kata daripada Imam Al-Ghazali, `Allah tidak akan mengubah nasib hambanya melainkan mereka berusaha untuk mengubahnya’. Kata-kata ini seharusnya menjadi panduan hidup seseorang yang berhadapan dengan pelbagai masalah agar mereka dapat menjalani kehidupan mereka dengan lebih baik tanpa berserah kepada takdir semata-mata.


Rabu, 2 September 2009


Jenayah rogol merupakan salah satu masalah sosial yang semakin meruncing dalam negara kita. Adakah ia berpunca daripada arus kemodenan negara seperti internet yang mula didominasi penggunaanya oleh masyarakat daripada pelbagai peringkat usia dan pangkat? Mungkinkah juga hukuman yang diperkenalkan oleh pihak berwajib masih ditakuk lama yang tidak mendatangkan ketakutan kepada perogol?? Melihat kepada kerangka statistik diatas telah menunjukkan bahawa peningkatan kes rogol yang sangat ketara pada setiap tahun bermula daripada tahun 2000 sehingga 2007. Malah kes yang diterima oleh Polis Diraja Malaysia ini turut mendatangkan masalah yang sangat besar dalam negara terutamanya dalam aspek keselamatan dan kemakmuran negara. Secara jelasnya dapat dilihat bahawa negeri Selangor, Johor dan Kedah telah mencatatkan kes tertinggi dan Perlis, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang pula mencatat kes yang paling rendah dilaporkan kepada pihak polis. Malah ia dapat dirumuskan bahawa jenayah rogol di Malaysia semakin meningkat dari setiap tahun bermula dari tahun 2000 sehingga 2007. Namun begitu kes yang dilaporkan pada tahun 2007 hanya dapat direkod sehingga bulan Jun sahaja. Secara tidak langsung juga jenayah rogol ini telah mendatangkan kebimbangan kepada semua pihakSecara konklusinya dapat dilihat bahawa pertalian darah diantara mangsa dan perogol juga merupakan salah satu perkaitan yang sangat signifikan dalam mengaitkan jenayah rogol yang berlaku pada masa kini. Malah kenalan siber dan teman lelaki juga adalah faktor tertinggi peningkatan kes rogol yang melibatkan masalah sosial dikalangan remaja pada masa ini. Sebagai komuniti yang hidup bermasyarakat, adakah kita lihat isu ini sebagai ‘trend’ yang diibaratkan seperti Cendawan Tumbuh Selepas Hujan??? Apakah rasionalnya kita sebagai manusia yang dilahirkan sebagai makhluk yang berakal dan beragama ini melakukan jenayah yang berada diluar kewarasan pemikiran seseorang??? Inilah kehidupan manusia yang semakin leka dengan duniawi semata-mata. Justeru itu bersama-samalah kita berusaha dan mencari inisiatif dalam menangani masalah negara ini secara terperinci dalam menegakkan keadilan sosial dalam masyarakat kita. Inilah yang patut kila laksanakan dalam merealisasikan Konsep 1 Malaysia terutamanya pendekatan nilai-nilai murni dan slogan “Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan” yang mencerminkan keadilan sosial dalam masyarakat amatlah penting.

Sumber Rujukan: Zulazhar Tahir, Sridevi Thambapillay & Jal Zabdi Mohd Yusoff. Realiti Jenayah Rogol & Inses Terhadap Kanak-kanak di Malaysia, Retrieved August, 27, 2009 from

;;